Προϊόντα

Δημιουργία χάρτη δεξιοτήτων και γνώσεων εθελοντών, μεταξύ των οργανισμών των εταίρων.
Η χαρτογράφηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εθελοντών στο έργο VOLinACT θα μας επιτρέψει να διερευνήσουμε τις δυνατότητές τους και να προσδιορίσουμε την περιοχή ανάπτυξης των εθελοντών. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές κατάρτισης επομένως θα αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και οι δυνατότητες κάθε συμμετέχοντος ατόμου θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τον κύριο στόχο του έργου.

 

“Δημιουργία της εργαλειοθήκης VOLinACT προσαρμοσμένη για διαδικτυακή χρήση από όλους τους συνεργάτες. Το VOLinACT Toolkit θα μεταφορτωθεί σε πλατφόρμα OER. “
Αυτή η εργαλειοθήκη θα διευρύνει τη γνώση των υποψήφιων εθελοντών και τη σχέση τους με το πρόγραμμα VOLinACT.
Αναμένουμε ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό θα αποτελέσει έναυσμα για τη λήψη αποφάσεων των εθελοντών, καθώς και για την περαιτέρω συμμετοχή στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.
Μερικές βασικές ενότητες της εργαλειοθήκης VOLinACT:
– Χάρτης δεξιοτήτων εθελοντών
– Νομικό πλαίσιο για εθελοντές – πυροσβέστες
– Η σημασία της σωστής χρήσης των εφαρμόσιμων μέσων προστασίας
– Βασική δράση για την πυρόσβεση
– Ανάλυση των κύριων αιτίων των δασικών πυρκαγιών, του σχεδίου διαχείρισης τους

 

Η χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων στη βάση της μεθοδολογίας κατάρτισης, προκειμένου να υποστηριχθούν εκπαιδευτές, εκπαιδευτές ενηλίκων και ενδιαφερόμενοι στην υλοποίηση και αξιολόγηση της πορείας κατάρτισης (ενότητες, στόχοι, περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα και μαθησιακά αποτελέσματα) μετά το τέλος του προγράμματος .
Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εθνικές γλώσσες των εταίρων και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:
– Δυνατότητα ηλεκτρονικής μάθησης και χρήση εργαλείων πληροφορικής για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
– Ανατροφοδότηση με βάση τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Δημιουργία πλατφόρμας OER για την παροχή πληροφοριών, εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. για την ομάδα-στόχο (εθελοντές στον τομέα της δασικής πυρκαγιάς, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες από την αρχή του έργου, καθώς και νέους εθελοντές που επιθυμούν να μάθουν μέσω δωρεάν eLearning εκπαίδευσης).

Όλοι οι συνεργάτες θα διαδώσουν τις πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μέσω έντυπου υλικού (π.χ. φυλλάδια) καθώς και μέσω διαθέσιμων πόρων Διαδικτύου (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι κ.λπ.).Όωσης, ιστότοποι κ.λπ.).

 Ανάπτυξη ενός παιχνιδιού (ως ψηφιακός εκπαιδευτής για εθελοντές πυροσβέστες) για να βοηθήσει τους εθελοντές στη βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων τους στην πυρόσβεση.

Θα αναπτυχθούν δύο σενάρια παιχνιδιών για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, συγκεκριμένα:

α) σχετικά με τον εντοπισμό της δασικής πυρκαγιάς, και

β) σχετικά με τους τύπους πυροσβεστήρων για χρήση (για αντιμετώπιση) σε συγκεκριμένη κατάσταση.

Το παιχνίδι θα επικεντρωθεί στην αυτοαξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων.

Comments are closed.