Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές

Οι ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές (OER) VOLinACT είναι προσβάσιμες από αυτή την ιστοσελίδα. Οι OERs  αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ικανότητες που προσδιορίζονται στο χάρτη ικανοτήτων.

Οι ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές και οι εκπαιδευτικές ενότητες απευθύνονται σε εθελοντές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες από την αρχή του έργου αλλά και σε νέους εθελοντές που θέλουν να μάθουν μέσω δωρεάν εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό μάθημα στον τομέα της πυροπροστασίας.  Οι ενήλικες από κάθε χώρα θα είναι ο πρωταρχικός στόχος του έργου. Οι ενήλικες που είναι χαμηλής εξειδίκευσης και στερούνται ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι οι συμμετέχοντες του όλου έργου. 

Οι OERs καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των εθελοντών και Τρόποι προσέλκυσης εθελοντών

Θεματική Ενότητα 2: Νομικό Πλαίσιο για Εθελοντές Πυροσβέστες, Μέθοδοι Καταστολής Πυρκαγιάς και Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις

Θεματική Ενότητα 3: Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Η σημασία της εκμάθησης της χρήσης των κατάλληλων μέσων προστασίας

Θεματική Ενότητα 4: Συντονισμός λειτουργιών παύσης λειτουργίας, Ραδιοεπικοινωνιών, Πυροσβεστικών μέσων και Βασικές ενέργειες πυρόσβεσης

Θεματική Ενότητα 5: Δασικές πυρκαγιές – Ανάλυση των κύριων αιτιών, αξιολόγηση στρατηγικών κατάσβεσης και σχεδιασμού διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

Θεματική Ενότητα 6: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες εδώ  : https://volinact.com/en/good-practices/

Οι ενότητες είναι πλήρως αυτόνομες και ανεξάρτητες. Μπορείτε να ακολουθήσετε την προκαθορισμένη σειρά των 6 ενοτήτων ή να δημιουργήσετε τη δική σας πορεία μάθησης.

Κάθε ενότητα και OER αναπτύσσονται σύμφωνα με την ίδια δομή:
Σύντομη επισκόπηση της μαθησιακής διαδικασίας, μέσος φόρτος εργασίας ανά ενότητα και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα.
Η ομάδα VOLinACT προτείνει να ξεκινά κάθε ενότητα με την ενότητα “Σχετικά με την ενότητα”.

Κάθε ενότητα περιέχει ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές που συνδέονται με τις ενότητες και τους εξωτερικούς πόρους που επιτρέπουν στον χρήστη να ενισχύσει τις γνώσεις του/της σχετικά με το θέμα.

Στο τέλος κάθε ενότητας, υπάρχει μια αυτοαξιολόγηση για την αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει έναν οδηγό για την έναρξη και τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Ένας από τους αναμενόμενους αντίκτυπους αυτού του αποτελέσματος είναι η παροχή στις ομάδες-στόχους καινοτόμου περιεχομένου για την κατάρτιση εθελοντικών δραστηριοτήτων για τις δασικές πυρκαγιές. 

Comments are closed.