Θεματική Ενότητα 3. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Θέματα:

3.1. Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (Προσωπική Ασφάλεια)

3.2. Η σπουδαιότητα της εκμάθησης της χρήσης των κατάλληλων προστατευτικών μέσων

Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 4 ώρες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να μελετήσετε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Να εξοικειωθείτε με τα παρεχόμενα μαθησιακά μέσα
 • Να προετοιμάσετε πρακτικές ασκήσεις και δράσ
 • Να συμπληρώσετε ένα κουίζ/παιχνίδι/ερωτηματολόγιο/μελέτη περίπτωσης μετά από κάθε μέρος
 • Να αφήσετε την ανατροφοδότησή σας μετά τα μαθήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί:

 • τους βασικούς κανόνες προσωπικής ασφάλειας 
 • να χρησιμοποιεί τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό
 • να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας
 • Αναλύει πώς να χρησιμοποιεί τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό
 • Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να:

 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να εξηγήσει τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας 
 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό
 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα

Comments are closed.