Θεματική Ενότητα 4. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Θέματα:

4.1. Συντονισμός διαδικασιών διακοπής λειτουργίας

4. 2. Μέσα πυρόσβεσης

4.3. Βασικές πράξεις  στην πυρόσβεση

Διάρκεια Θεματικής  Ενότητας: 4 ώρες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να μελετήσετε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Να εξοικειωθείτε με τα παρεχόμενα μαθησιακά μέσα
 • Να προετοιμάσετε πρακτικές ασκήσεις και δράσ
 • Να συμπληρώσετε ένα κουίζ/παιχνίδι/ερωτηματολόγιο/μελέτη περίπτωσης μετά από κάθε μέρος
 • Να αφήσετε την ανατροφοδότησή σας μετά τα μαθήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί:

 • Τον συντονισμό διαδικασιών διακοπής λειτουργίας
 • Να χρησιμοποιεί τα σωστά μέσα πυρόσβεσης
 • Να εξηγεί τις βασικές πράξεις στην πυρόσβεση

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να:  

 • γνωρίζει πώς να επικοινωνεί σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (επικοινωνία μέσω ασυρμάτου)
 • επιλέγει τα πυροσβεστικά μέσα
 • εξηγεί τις βασικές πράξεις στην πυρόσβεση

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να:

 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές  και /ή μεθοδολογικές ικανότητες για να επικοινωνήσει σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης
 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές  και /ή μεθοδολογικές ικανότητες για να επιλέξει τα πυροσβεστικά μέσα
 • Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές  και /ή μεθοδολογικές ικανότητες για να εξηγήσει τις βασικές πράξεις στην πυρόσβεση

Comments are closed.