Θεματική Ενότητα 6. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Θέματα:

6. 1. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ε. Ε.

Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 1 ώρα

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

  • Να μελετήσετε το θέμα με την σειρά που υποδεικνύεται στην παρουσίαση PPT
  • Να εξοικειωθείτε με εξωτερικούς μαθησιακούς πόρους
  • Να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει:

  • τι είναι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ε. Ε. και πως δουλεύει

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζει τον ρόλο και τις ευθύνες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε. Ε.
  • αναγνωρίζει τις κύριες δράσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ε. Ε.

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να: Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς

Comments are closed.