Συνεργάτες

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ

O «ΟΙΚΟΠΟΛIΣ» είναι ένας οργανισμός που εστιάζει στην περιβαλλοντική παιδεία και την πολιτιστική γνώση μέσω μιας σειράς τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων. Τα μέλη του «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» προωθούν συνεχώς την αναγκαιότητα αντιμετώπισης τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι σήμερα σε κάθε χώρα του κόσμου. Τα μέλη του «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» ενεργούν ως εθελοντές σε πληθώρα προγραμμάτων για την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής ζωής, καθώς και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο κύριος στόχος του «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» είναι να επηρεάσει την τοπική κοινότητα με τρόπο που να οδηγεί σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Κάνουμε επίσης το καλύτερό μας για να συνεισφέρουμε στην ένταξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών φέρνοντας πιο κοντά την ελληνική κοινωνία σε άλλες ευρωπαϊκές κοινότητες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ, δημιουργώντας εταιρική σχέση με δημόσιους οργανισμούς, εστιάζοντας επίσης στην κοινωνική δέσμευση και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση.

www.oiko-polis.com

oikopolis2007@gmail.com

Training 2000 psc

Ο TRAINING 2000 είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός διαπιστευμένος στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας για εκπαίδευση ενηλίκων, με εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορους τομείς (ΕΕΚ / Εκπαίδευση Ενηλίκων / Σχολική Εκπαίδευση). Το Training 2000 ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στην εκπαίδευση (μικτή μάθηση) για ενήλικες και νέους. Το TRAINING 2000 διαθέτει ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, την επανακατάρτιση των εργαζομένων σε εταιρείες, την καταρτισμένη μαθητεία, τα εργαλεία πληροφορικής στην εκπαίδευση για νέους, μετανάστες και ηλικιωμένους, επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρηματικότητα, οικολογική βιωσιμότητα και καινοτομία, επικύρωση ικανοτήτων, πολιτιστική ευαισθητοποίηση.

www.training2000.it

training2000@training2000.it

LARES

LARES Italia – Εθνική Ένωση Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας.

Η LARES Italia – Εθνική Ένωση Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας, είναι μια Ένωση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας που ιδρύθηκε το 2006. Ο κύριος στόχος της LARES Italia είναι η εκπροσώπηση και η συμμετοχή – σε εθνικό επίπεδο – φοιτητών, αποφοίτων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών σε πανεπιστημιακά μαθήματα διαχείρισης καταστροφών.

Το έργο της Ένωσης επικεντρώνεται στη μείωση των κινδύνων καταστροφών υποστηρίζοντας τόσο την ιταλική πολιτική προστασία (σε εθνικό επίπεδο) όσο και τις τοπικές αρχές. Μέσα στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, τα κύρια καθήκοντα του LARES συνίστανται σε δραστηριότητες κατάρτισης και διάχυσης με σκοπό τη διάδοση του πολιτισμού ασφάλειας και των βέλτιστων πρακτικών Πολιτικής Προστασίας, που απευθύνονται κυρίως σε νέους. Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, μετά από φυσικές / ανθρωπογενείς καταστροφές, ο Σύλλογος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη επέμβαση και τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με το Εθνικό Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Επί του παρόντος, ο Σύλλογος αριθμεί περισσότερους από 300 εθελοντές σε όλη την Ιταλία που διανέμονται σε 7 περιφερειακά γραφεία. Η LARES έχει ισχυρούς δεσμούς με πολλά πανεπιστήμια, εντός των οποίων προσδιορίζονται οι καλύτερες δεξιότητες και τα πιο λαμπρά μυαλά, που θα τεθούν στην υπηρεσία του εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Η ΛΑΡΕΣ πιστεύει στη δύναμη της επιστήμης ως σημαντικό μέσο αντιμετώπισης της επίδρασης των καταστροφών στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

www.uniprotezionecivile.it

SOLUTION BASED TRAINING & CONSULTANCY (SBTC)

Το SBTC είναι μια τουρκική ΜΜΕ δεσμευμένη στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Από την ίδρυσή του, το SBTC προσανατολίστηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και έχει εφαρμόσει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν καταστήσει το ίδρυμα έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο οργανισμό από την ίδρυσή του. Η SBTC ανέπτυξε μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες, που κυμαίνονται από έναν ανεξάρτητο σύμβουλο ελέγχου καλά έως την παροχή συμβουλών για τη διαχείριση αλλαγών στον χώρο εργασίας τόσο για τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Το SBTC προσφέρει λύσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα των ομάδων- στόχων του αναπτύσσοντας προσαρμοσμένες λύσεις για διάφορους τομείς επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

http://www.sbtc-tr.com

Phone : +90 542 457 1797

Τοποθεσία: Muğla , Turkey

Mail : sbtctr.tr@gmail.com

OVAR FORMA – ENSINO E FORMAÇÃO, LDA.

Η Ovar Forma έχει συστήσει την Escola Profissional de Cortegaça, μια Σχολή ΕΕΚ. Στοχεύει στην εξέλιξη της μάθησης, της διερεύνησης και της εκπαίδευσης για να συμβάλλει στην εξέλιξη των πολιτών μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας για ενεργό επαγγελματική ζωή, την προώθηση της προσέγγισης μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων,την ανάλυση των περιφερειακών αναγκών όσον αφορά τη μάθηση. Επίσης, επιδιώκει να προωθεί τις ευκαιρίες μάθησης και να συνεργάζεται με τα εθνικά και ξένα ιδρύματα για την ανάπτυξη της ΕΕΚ. Σταδιακά, τα επαγγελματικά προσόντα που παρέχει το ίδρυμα έγιναν ορόσημο στην ανταγωνιστική αγορά, η οποία απαιτεί πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το ίδρυμα παρέχει την απάντηση σε αυτήν τη νέα ανάγκη, επιτρέποντας στους μαθητές να αποκτήσουν μία αρτιότερη κατάρτιση προσανατολισμένη στον κόσμο της εργασίας.

Διεύθυνση: Rua da Escola – Apartado 73 – 3886-908

Τοποθεσία: Cortegaça, Πορτογαλία

Τηλέφωνο: +351256750930

Email: geral@eprofcor.com

Website: www.eprofcor.com

Georgian Technical University

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας (GTU) ιδρύθηκε το 1922 και έκτοτε είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στη Γεωργία. Το GTU αποτελείται από 12 Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικής Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, Εξόρυξης και Γεωλογίας, Χημική Τεχνολογία και Μεταλλουργία, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία και Σχεδιασμός, Πληροφορική και συστήματα ελέγχου, Μεταφορές και κατασκευή μηχανών, Τεχνολογία Επιχειρήσεων, Σχολή Νομικών και Διεθνών Σχέσεων, Σχολή Οικονομίας της Μηχανικής, Τεχνολογίας Μέσων και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και Μηχανικών Βιοσυστημάτων και Σχολή Διεθνούς Σχεδιασμού. Το GTU εφαρμόζει ακαδημαϊκή εκπαίδευση κύκλου σπουδών τριών επιπέδων, επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεχή εκπαίδευση, άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, θεμελιώδεις και επιστημονικές έρευνες εφαρμογών, υψηλή τεχνολογία και σύγχρονα πειράματα, ανάπτυξη πανεπιστημιακών παραδόσεων με έρευνες καινοτομίας και διδασκαλία. Το GTU είναι ένα κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στις ΤΠΕ. Προς το παρόν, υπάρχουν 13 μεγάλα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στο GTU, κέντρα επαγγελματικής εξέλιξης, μεταξύ των οποίων είναι το σύγχρονα εξοπλισμένο Γεωργιανό Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης για προγράμματα ΕΕΚ και Δια Βίου Μάθησης. Το GTU διαθέτει κέντρο ηλεκτρονικής μάθησης, ο κύριος στόχος του οποίου είναι η εφαρμογή τεχνολογικής μάθησης σε όλα τα επίπεδα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το GTU είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Ένωσης – EUA από το 2001. Το 2005 το GTU εντάχθηκε στη διαδικασία της Μπολόνια. Το GTU συμμετέχει ενεργά σε έργα της ΕΕ και έχει στενούς δεσμούς με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Διεύθυνση: 77, Kostava st.

Τοποθεσία: Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: (+995 32) 2 36 51 52

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@gtu.ge

Ιστότοπος: https://gtu.ge/

Comments are closed.