მოდული 5. მოდულის შესახებ

საკითხები:

5.1 ტყის ხანძრები- მთავარი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი

5.2ტყის ხანძრების ჩაქრობისა და მართვის სტრატეგიების შეფასება

Მოდულის ხანგრძლივობა : 2 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

 • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
 • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
 • მოამზადოთ პრაქტიკული სავარჯიშოები და მასალები
 • Შეასრულოთ ქვზები/თამაში/ კითხვარი/ პრაქტიკული დავალებები თითოეული მოდულის დასასრულში.
 • დატოვეთ თქვენი შეფასება კურსის ბოლოს

Სწავლების შედეგები::

ცოდნა-მსმენელმა იცის: 

 • ტყის ხანძრების მთავარი გამომწვევი მიზეზები
 • ჩაქრობისა და მართვის სტრატეგიების შეფასება  

Უნარები- მსმენელს შეუძლია: 

 • იცოდეს მთავარი გამომწვევი მიზეზები ტყის ხანძრებისთვის
 • გაანალიზოს ტყის ხანძრების ჩაქრობისა და მართვის სტრატეგიების შეფასებები

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის : 

 • ახნსას ტყის ხანძრების მთავარი გამომწვევი მიზეზები
 • გაანალიზოს სტრაგეგიების შეგასების სქემები

Comments are closed.