Θεματική Ενότητα 1. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Θέματα:

1.1     Αναγνώριση των δεξιοτήτων των εθελοντών

1.2.  Το καθεστώς των κινήτρων για την προσέλκυση εθελοντών

Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 2 ώρες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να μελετήσετε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Να εξοικειωθείτε με τα παρεχόμενα μαθησιακά μέσα
 • Να προετοιμάσετε πρακτικές ασκήσεις και δράσεις
 • Να συμπληρώσετε ένα κουίζ/παιχνίδι/ερωτηματολόγιο/μελέτη περίπτωσης μετά από κάθε μέρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί:

 • τις κύριες δεξιότητες των εθελοντών 
 • τις απαιτούμενες δεξιότητες των εθελοντών
 • το καθεστώς των κινήτρων για προσέλκυση εθελοντών

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις δεξιότητες των εθελοντών
 • Αναλύει το καθεστώς των κινήτρων για προσέλκυση εθελοντών

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να:

 • Να αποδείξει τις δεξιότητες του/της όσον αφορά τους εθελοντές
 • Να προγραμματίζει και να διαχειρίζεται τον οργανισμό του για να ξέρει πώς να προσελκύσει νέους  εθελοντές
 • Να εργάζεται με άλλους

Comments are closed.