ღია საგანმანათლებლო რესურსები

VOLinACT-ის ღია საგანმანათელბლო რესურსებთან წვდომა ამ საიტიდანაა ხელმისაწვდომი. ღია საგანამანათლებლო რესურსები შემუშავებულია კომპეტენციების რუკაში აღნიშნული კომპეტენციების შესაბამისად.  

ღია საგანმანათლებლო რესურსები და ტრენინგ მოდულები მიმართულია მოხალისეთათვის, ვინც პროექტის დასაწყისიდანვე არიან ჩართულნი აქტივობებში და იმ ახალი მოხალისეებისთვის, ვისაც სურთ შეისწავლონ სახანძრო უნსაფრთიება უფასო ელექტრონული ტრენინგების გზით. ზრდასრულები ყველა ქვეყნიდან იქნებიან პროექტის სამიზნე ჯგუფები. ის ზრდასრულები, ვისაც ნაკლები უნარები აქვთ და კომპეტენციები სამოხალისეო საქმეში, არიან მთელი პროექტის მონაწილე.  

ღია საგანმანათლებლო რესურსები ფარავს შემდეგ მოდულებს:

მოდული 1: მოხალისეთა უნარ -ჩვევების განსაზღვრა და მათი მოზიდვის გზები

მოდული 2: მოხალისე მეხანძრეების სამართლებრივი ჩარჩო, ხანძრის ჩაქრობის მეთოდები და სახანძრო ოპერაციები

მოდული 3: თავდაცვის აღჭურვილობა შესაბამისი დაცვის ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლის მნიშვნელობა

მოდული 4: გამორთვის ოპერაციების კოორდინაცია, რადიოკავშირი, ჩაქრობის საშუალებები და ძირითადი მოქმედებები გადარჩენისთვის

მოდული 5: ტყის ხანძრები – ძირითადი მიზეზების ანალიზი, ჩაქრობის სტრატეგიების შეფასება და ტყის ხანძრების მართვის დაგეგმვა

მოდული 6: ევროპის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი

კარგი პრაქტიკის მაგალითების ნახვა აქ არის შესაძლებელი: https://volinact.com/en/good-practices/

მოდულები სრულად ავტონომიურია და დამოუკიდებელი ერთმანეთისაგან. შეგიძლიათ მიჰყვეთ წინასწარ ჩამოყალიბებულ 6 მოდულის მიმდევრობას, ან თავად შექმათ თქვენი სწავლების გზა.

ყველა მოდული და ღია საგანმანათლებლო რესურსი შემუშავებულია ერთნაირი სტრუქტურით: სასწავლო პროცესის მოკლე მიმოხილვა, მოდულის საშუალო დატვირთვა და ძირითადი სწავლის შედეგები. VOLinACT-ის გუნდი გთავაზობთ დაიწყოთ ყველა მოდული “მოდულის შესახებ” სექციით.

თვითეული მოდული შეიცავს თავებთან და დამატებით რესურსებთან ერთად, ღია საგანმანათლებლო რესურსებს, რომელთა მიყოლითაც მომხმარებელი გაიფართოევებს ცონდას თემის ირგვლივ.  

თვითეული მოდულის ბოლოს არის თვითშეფასების ტესტი, რომელიც მთელი მოდულის ცონდას აფასებს.

ელექტრონული სწავლების პლატფორმა უზრუნველყოფს მოხალისეეთა აქტივობების დაწყებას და მათ მონაწილეობას.

ამ შედეგებიდან ერთ-ერთი მოსალოდნელი შედეგია სამიზნე ჯგუეფბის უზრუნველყოფა ინოვაციური შინაარსის მასალით, მათ დასატრენინგებლად ტყის ხანძრებისთვის მოხალისეობის გაწევის მიზნით. 

ეს შედეგეი უნზრუნველყოფს მოხალისეთა მხარდაჭერას, ჩაერთონ საგანგებო სიტუაციებში და მოანწილეობა მიიღონ მისი მართვის პროცესებში.

ღია საგანმანათლებლო რესურსები ხელმისაწვდომია სმარტფონების, აიპადებისა და კომპიუტერისათვის.

ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს ღია საგანმანათლებლო რესურსებს, როგრორებიცაა

• სწავლის გაღრმავება – წვდომა შესაძლებელია ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერ დროს;

•კურსის მასალების მოდიფიცირების შესაძლებლობა – შესაძლებელია შევიწროვდეს კურსის შესაბამისი თემები.

• კურსის მასალების განვითარება – ტექსტები, სურათები და ვიდეოები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა სწავლების სტილის მხარდასაჭერად.• ტრენერის ხარჯების დაზოგვა –  ყველაფრის წაკითვა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში.

Comments are closed.