შედეგები

მოხალისეების კომპეტენციის რუქის შექმნა პარტნიორ ორგანიზაციებში.

მოხალისეების უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების ასახვა VOLinACT პროექტის ფარგლებში საშუალებას იძლევაშეისწავლონ მათი პოტენციალი და გამოყოფილ იქნას მოხალისეების განვითარების არე.

შესაბამისად, ტრენინგის მეთოდები და ტექნიკა უფრო ზუსტად იქნება განხილული და თითოეული მონაწილე ინდივიდუალური შესაძლებლობები შემუშავდება პროექტის ძირითადი მიზნის შესაბამისად.

VOLinACT ინსტრუმენტების შექმნა ადაპტირებულია ყველასათვის, პარტნიორების ინტერნეტით სარგებლობისთვის.
VOLinACT ინსტრუმენტების ატვირთვა მოხდება OER პლატფორმაზე.

ეს ინსტრუმენტი გააფართოებს მოხალისეობის ცოდნას პოტენციური მოხალისეებში და მის კავშირს VOLinACT პროექტთან.

ჩვენ ველით, რომ მოხალისეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებით მოხდება მოხალისეების გადაწყვეტილების მიღება ტყის ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში შემდგომი მონაწილეობისთვის.

VOLinACT ინსტრუმენტის რამდენიმე ძირითადი სექცია:

– მოხალისეების უნარების რუკა;

– მოხალისეების – მეხანძრეების სამართლებრივი ჩარჩო;

– შესაბამისი დაცვის ინსტრუმენტების სწორად გამოყენების მნიშვნელობა;

– გადაშენების ძირითადი მოქმედება;

– ტყის ხანძრების ძირითადი მიზეზების ანალიზი, მათი მართვის გეგმა.

სასწავლო მოდულების გამოყენება ტრენინგის მეთოდოლოგიის საფუძველზე, ტრენერების, ზრდასრულთა პედაგოგებისა და დაინტერესებული მხარეების დახმარების მიზნით, ტრენინგის (მოდულები, მიზნები, შინაარსი, დრო და სწავლის შედეგები) განხორციელებასა და შეფასებაში.

ეს შედეგი ხელმისაწვდომი იქნება ყველა პარტნიორისთვის ეროვნულ ენებზე და მათ შორის მოიცავს:

– ელექტრონული სწავლებისა და საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის IT ინსტრუმენტების გამოყენების პოტენციალი;

– კავშირი შეფასების პროცესების საფუძველზე.

ღია საგანამანათლებლო რესურსების შექმნა სამიზნე ჯგუფისთვის ინფორმაციის მიღების, სასწავლო მასალების მიღების და ა.შ. (ტყის ხანძრის დაცვის სფეროში მოხალისეები, ჩართული პროექტის საქმიანობაში, აგრეთვე ახალი მოხალისეები, რომელთაც სურთ ისწავლონ უფასო ელექტრონული სწავლების ტრენინგის საშუალებით) მიზნით.

ყველა პარტნიორი ავრცელებს ინფორმაციას პლატფორმის შესახებ როგორც ბეჭდური მასალის (მაგ. ფლაერების), ასევე ხელმისაწვდომი ინტერნეტ რესურსების საშუალებით (სოციალური მედია, ვებსაიტები და ა.შ.).

თამაშის შემუშავება (როგორც ციფრული ტრენერი მოხალისე მეხანძრეებისთვის), რომელიც მოხალისეებს დაეხმარება ხანძარსაწინააღმდეგო სფეროში პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებაში.

ტყის ხანძრის ჩაქრობისთვის შემუშავდება ორი თამაშის სცენარი, კერძოდ:

ა) ტყის ხანძრის ლოკალიზაციის შესახებ და
ბ) ცეცხლმაქრების ტიპებზე, გარკვეულ სიტუაციაში გამოსაყენებლად (გასამკლავებლად).

თამაში ორიენტირებული იქნება თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების თვითშეფასებაზე.

Comments are closed.